FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षकsort descending आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने चुनढुङ्गा निकासीको पटके निकाशी शुल्क संकलन ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७९+०५+०८

७९-८० 08/24/2022 - 11:09

कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप), तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धी बोलपत्र र दरभाउ पत्र सम्बधी बिस्तृत सूचना

७८/७९ 10/22/2021 - 12:12 PDF icon कर्मचारी आवास घर निर्माण (तल्ला थप),तारजाली खरीद तथा मेडिकल सामग्री खरीद सम्बन्धि.pdf

कृषक समुह/कृषि फर्म/कृषि सहकारी/उद्धमीलाई मिति २०७८/१०/२५ गतेको दररेट आव्हानको सुचना बमोजिम ८०%अनुदानमा च्याफ कटरको दररेट स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 03/28/2022 - 16:05

कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी अनुदानका फर्म र फर्म्याटहरु,

७९-८० 08/11/2022 - 16:14 PDF icon krishi karyakram 2079.pdf, PDF icon prastabana 2079.pdf, PDF icon sana sinchai 2079.pdf, PDF icon youth 2079.pdf

कृषि सामाग्रीहरुको बजारमूल्य दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 11/22/2023 - 11:16

गाउँपालिकाबाट निकाशी हुने बनजन्य, जडीबुटी, जीवजन्तु, कवाडी, कृषि उपज र पटके सवारी शुल्क संङ्कलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७९-८० 06/30/2023 - 11:23

ठेक्का खोल्ने मिति थप गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 04/19/2020 - 12:14

ठेक्का खोल्ने मिति थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 08:47

ढुंगा ,गिट्टी,बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन ठेका बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ दिने E bidding दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 09/29/2021 - 20:26 PDF icon gitti baluwa notice 2078 re bid for website.pdf

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि १५ (पन्ध्र) दिने पुन : प्रकाशित सूचना

७६/७७ 11/12/2019 - 10:52

Pages